Account

Sie sind derzeit noch nicht eingeloggt.

Anmelden
Home AGB

AGB

Download Allgemeine Geschäftsbedingungen

ALGEMENE VOORWAARDEN
van de onderneming GeT Cameras
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
der Firma GeT Cameras
BEDRIJFSOMSCHRIJVING
GeT Cameras is een bedrijf dat graag bijdraagt aan de ontwikkeling van technologie. Met dat doel voor ogen verkoopt GeT Cameras in de industrie bewezen cameratechnologie aan Original Equipment Manufacturers, aan vision-integrators en aan start-ups. Hoewel we graag een bijdrage leveren aan technologie, ontkomen we er helaas niet aan om bepaalde zaken op papier te zetten. In deze algemene voorwaarden hebben wij een aantal belangrijke zaken opgenomen. Wilt u bijvoorbeeld meer weten over uw verplichtingen, de manier waarop wij onze werkzaamheden uitvoeren of de betalingsvoorwaarden? Dat vindt u hier allemaal terug.
BESCHREIBUNG DES UNTERNEHMENS
GeT Cameras ist ein Unternehmen, das einen Beitrag zur Entwicklung der Technologie leisten möchte. Mit diesem Ziel vor Augen verkauft GeT Cameras industrie-erprobte Kameratechnologie an Erstausrüster, an Bildverarbeitungsintegratoren und an Start-ups. Obwohl wir gerne einen Beitrag zur Technologie leisten, können wir es leider nicht vermeiden, bestimmte Dinge zu Papier zu bringen. Wir haben einige wichtige Dinge in diese allgemeinen Geschäftsbedingungen aufgenommen. Möchten Sie zum Beispiel mehr über Ihre Verpflichtungen, die Art und Weise, wie wir unsere Arbeit ausführen, oder die Zahlungsbedingungen wissen? All das finden Sie hier.
DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN
De artikelen van Deel I: Algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding die jij met ons aangaat.
TEIL I: ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
Die Bestimmungen von Teil I: Allgemeine Bestimmungen gelten für jede rechtliche Beziehung, die Sie mit GeT Cameras haben.
0. DEFINITIES
Voor de interpretatie en uitvoering van de Overeenkomst hebben de onderstaande woorden aan de linkerkant, ongeacht of ze in het enkelvoud of meervoud worden gebruikt, de hierna vermelde betekenis:
 
Overeenkomst: iedere mondelinge of schriftelijke overeenkomst die tussen GeT Cameras en de Wederpartij tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, en alle handelingen ter voorbereiding en/of uitvoering van die overeenkomst.
GeT Cameras: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GeT Components Group B.V., ook handelend onder de naam GeT Cameras, gevestigd te (5617 AK) Eindhoven aan het adres Philitelaan nr. 57; ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67545947. 
Wederpartij: de partij die een Overeenkomst sluit met GeT Cameras, de partij aan wie GeT Cameras een offerte heeft uitgebracht of de partij die enige andere rechtsverhouding heeft met GeT Cameras.
Partijen: GeT Cameras en de Wederpartij samen.
Product(en): elk product dat door GeT Cameras wordt verkocht, zoals (maar niet uitsluitend) een vision camera, een lens, kabels en speciale computer vision verlichting. De definitie van Product omvat ook Software.
Dienst(en): alle werkzaamheden die GeT Cameras verricht en/of diensten die GeT Cameras levert ter uitvoering van de Overeenkomst.
Software: de software die wordt verkocht door GeT Cameras.
0. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN
Für die Auslegung und Ausführung der Vereinbarung haben die unten auf der linken Seite aufgeführten Begriffe, unabhängig davon, ob sie im Singular oder Plural verwendet werden, die nachfolgend angegebenen Bedeutungen:
 
Vertrag: jeder mündliche oder schriftliche Vertrag, der   zwischen GeT Cameras und der Gegenpartei geschlossen wurde, jede Änderung oder jeder Nachtrag dazu, sowie alle (Rechts-)Handlungen zur Vorbereitung und Ausführung dieses Vertrags.
GeT Cameras: die private Gesellschaft mit beschränkter Haftung GeT Components Group B.V., die auch unter dem Namen GeT Cameras firmiert, mit Sitz in (5617 AK) Eindhoven an der Adresse Philitelaan Nr. 57 und eingetragen im Handelsregister der niederländischen Handelskammer unter der Nummer 67545947.
Andere Partei:  die Partei - eine juristische oder natürliche Person, die als Unternehmer handelt und die einen Vertrag mit GeT Cameras abschließt, der GeT Cameras ein Angebot unterbreitet hat oder die eine andere rechtliche Beziehung zu GeT Cameras hat. 
Parteien: GeT-Kameras und die Gegenpartei zusammen.
Produkt(e): jedes Produkt, das von GeT Kameras verkauft wird, wie z.B. (aber nicht ausschließlich) eine Bildverarbeitungs-Kamera, ein Objektiv, Kabel und spezielle Computer Vision Beleuchtung. Die Definition von Produkt umfasst auch Software.
Dienstleistungen: alle Aktivitäten, die GeT Cameras durchführt und/oder Dienstleistungen, die GeT Cameras im Rahmen der Erfüllung des Vertrages liefert.
Software: Software, die von GeT Cameras verkauft wird.
1. WANNEER ZIJN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING?
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van GeT Cameras en op iedere Overeenkomst tussen GeT Cameras en een Wederpartij.
1.2 De toepasselijkheid van eventuele andere (inkoop)voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van, of aanvullingen op, deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als GeT Cameras hierop schriftelijk akkoord heeft gegeven en zijn enkel van toepassing op het gedeelte van de Overeenkomst waarvoor dit akkoord is gegeven.
1.3 Alle bepalingen in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere Overeenkomsten ten behoeve van GeT Cameras, zijn mede bedongen ten behoeve van de door GeT Cameras ingeschakelde derden.
1.4 Als één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden ooit geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. GeT Cameras zal dan samen met de Wederpartij een nieuwe bepaling overeenkomen, zonder het doel en de strekking van de ongeldige of vernietigde bepaling uit het oog te verliezen.
1.5 Als GeT Cameras van een Wederpartij niet steeds een strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, dan betekent dat niet dat de bepalingen van deze voorwaarden niet langer van toepassing zijn, of dat GeT Cameras het recht zou verliezen om in andere gevallen wel de strikte naleving te verlangen.
1. WANN SIND DIESE ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN ANWENDBAR?
1.1 Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Angebote, Offerten und Kostenvoranschläge von GeT Cameras und für alle zwischen GeT Cameras und der Gegenpartei.
1.2 Der Anwendbarkeit von allgemeinen Bedingungen der Gegenpartei wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Abweichungen von oder Ergänzungen zu diesen allgemeinen Bedingungen sind nur dann verbindlich, wenn sie von GeT Kameras ausdrücklich schriftlich bestätigt wurden und beziehen sich nur auf (den Teil des) Vertrags, für den eine solche Annahme erfolgt ist.
1.3 Alle Bestimmungen, die in diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen und in weiteren Vereinbarungen zugunsten von GeT Kameras festgelegt sind, gelten auch zugunsten von Dritten, die von GeT Kameras eingeschaltet werden.
1.4 Sollten zu irgendeinem Zeitpunkt eine oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise nichtig oder anfechtbar sein, bleiben die übrigen Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen in Kraft. In diesem Fall werden GeT Kameras und die Gegenpartei vereinbaren, dass die nichtigen oder anfechtbaren Bestimmungen durch neue Bestimmungen ersetzt werden, wobei der Zweck und der Umfang der ursprünglichen Bestimmungen so weit wie möglich beibehalten werden.
1.5 Wenn GeT Kameras nicht immer auf die strikte Einhaltung dieser allgemeinen Bedingungen besteht, bedeutet dies nicht, dass die betreffenden Bestimmungen unanwendbar geworden sind oder dass GeT Kameras in anderen Fällen in irgendeiner Weise auf das Recht verzichtet hat, auf die strikte Einhaltung der Bestimmungen dieser allgemeinen Bedingungen zu bestehen.
2. OFFERTES EN AANBIEDINGEN ("AANBIEDINGEN")
2.1 De aard en omvang van de Overeenkomst wordt bepaald door de in de aanbieding opgenomen omschrijving van de Producten of Diensten.
2.2 Alle aanbiedingen van GeT Cameras zijn vrijblijvend. Dat houdt in dat GeT Cameras het recht heeft om de voorwaarden van het aanbod nog te wijzigen. Een Wederpartij kan aan een gecommuniceerde aanbieding dus geen rechten ontlenen. Een aanbod vervalt in ieder geval als het product in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2.3 De Wederpartij kan geen rechten (of verwachtingen) ontlenen aan een door GeT Cameras afgegeven indicatie of begroting. Een door de Wederpartij aan GeT Cameras kenbaar gemaakt budget geldt slechts als een overeengekomen (vaste) prijs als dit uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen.
2.4 GeT Cameras kan niet aan haar aanbod worden gehouden als de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat het aanbod, of een concreet onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Gegevens die zijn opgenomen in reclamemateriaal, in de ruimste zin van het woord, zoals catalogi, prijslijsten, brochures, websites van derden etc., binden GeT Cameras niet.
2.5 Een aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
2.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht GeT Cameras niet tot het verrichten van een gedeelte van de werkzaamheden tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
2.7 Alle door Get Cameras gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de prijsbepalende factoren die ten tijde van het aanbod bekend waren.
2.8 GeT Cameras is altijd gerechtigd tot wijziging van de overeengekomen prijs zonder dat de Wederpartij gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden als de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of het gevolg is van een prijsstijging van het product of andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
2.9 Alle vermelde bedragen zijn steeds exclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde Product- of Dienstgerelateerde heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Alle genoemde bedragen zijn in euro’s.
2.ANGEBOTE ("Angebot")
2.1 Art und Umfang des Vertrages werden durch die im Angebot enthaltene Beschreibung der Arbeiten bestimmt.
2.2 Alle Angebote von GeT Cameras sind freibleibend, es sei denn, im Angebot wurde eine Annahmefrist festgelegt. Dies bedeutet, dass GeT-Kameras das Recht hat, die Bedingungen des Angebots zu ändern. Die Gegenpartei kann daher keine Rechte aus einem Angebot ableiten. Ein Angebot ist ungültig, wenn das Produkt oder die Dienstleistung, auf die sich das Angebot bezieht, inzwischen nicht mehr verfügbar ist.
2.3 Die Gegenpartei kann keine Rechte (oder Erwartungen) aus einem von GeT Cameras erstellten Kostenvoranschlag oder Budget ableiten. Ein von der Gegenpartei an GeT-Kameras bekannt gegebenes Budget gilt nur dann als vereinbarter (Fest-)Preis, wenn dies ausdrücklich schriftlich zwischen den Parteien vereinbart wurde.
2.4 GeT Kameras kann nicht an seine Angebote gebunden werden, wenn das Angebot oder ein Teil des Angebots einen offensichtlichen Fehler oder Schreibfehler enthält. Daten, die in Werbematerialien im weitesten Sinne des Wortes enthalten sind, wie z.B. Kataloge, Preislisten, Broschüren, Websites von Dritten usw., sind für GeT Kameras niemals verbindlich.
2.5 Zuvor abgegebene Angebote gelten nicht automatisch für zukünftige Verträge.
2.6 Eine zusammengesetzte Preisangabe verpflichtet GeT Kameras nicht dazu, einen Teil der Tätigkeiten zu einem entsprechenden Anteil des angegebenen Preises auszuführen.
2.7 Alle von GeT-Kameras verwendeten Preise beruhen auf den zum Zeitpunkt des Angebots bekannten preisbestimmenden Faktoren.  
2.8 GeT Kameras ist jederzeit berechtigt, den vereinbarten Preis zu erhöhen, ohne dass die Gegenpartei berechtigt ist, den Vertrag aus diesem Grund zu kündigen, wenn diese Preiserhöhung aus einer gesetzlichen Befugnis oder Verpflichtung resultiert oder die Folge einer Preiserhöhung des Produkts oder anderer Gründe ist, die bei Vertragsabschluss nicht vernünftigerweise vorhersehbar waren.
2.9 Alle angegebenen Beträge verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer und anderer staatlich auferlegter produkt- oder dienstleistungsspezifischer Abgaben, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben. Alle Beträge sind in Euro angegeben.
 
3. OVEREENKOMST
3.1 Een Overeenkomst tussen Partijen komt uitsluitend tot stand op het moment dat (I) de Wederpartij een aanbod of offerte van GeT Cameras ongewijzigd accepteert, (II) GeT Cameras de Overeenkomst schriftelijk bevestigt, of (III) GeT Cameras een Overeenkomst al geheel of gedeeltelijk heeft uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor alle Overeenkomsten, wijzigingen en/of andere toezeggingen die na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn ontstaan.
3.2 GeT Cameras kan bij of na het aangaan van de Overeenkomst en voordat de Overeenkomst (verder) wordt uitgevoerd/geleverd van de Wederpartij voldoende zekerheid te verlangen, dat zowel aan de betalingsverplichting als aan eventuele overige verplichtingen voldaan zal worden. GeT Cameras kan om die reden een (100%) aanbetaling op het factuurbedrag vragen voordat wordt gestart met de uitvoering van de Overeenkomst. Weigering van de Wederpartij om de verlangde zekerheid te stellen geeft GeT Cameras het recht de Overeenkomst te weigeren.
3. VERTRAG
3.1 Ein Vertrag zwischen den Parteien kommt nur zustande, wenn (I) die Gegenpartei ein Angebot von GeT Kameras vorbehaltlos annimmt, oder (II) wenn GeT Kameras den Vertrag in Textform bestätigt, oder (III) wenn GeT Kameras den Vertrag ganz oder teilweise ausgeführt hat. Das gleiche gilt für alle Vereinbarungen, Änderungen und/oder andere Verpflichtungen, die nach dem Zustandekommen des Vertrages gemacht werden.
3.2 GeT Kameras ist berechtigt, bei oder nach Abschluss des Vertrages und vor der (weiteren) Lieferung von der Gegenpartei eine ausreichende Sicherheit dafür zu verlangen, dass sowohl die Zahlungsverpflichtung als auch alle anderen Verpflichtungen erfüllt werden. GeT Kameras kann daher eine (100%ige) Anzahlung auf den Rechnungsbetrag verlangen. Die Weigerung der Gegenpartei, die geforderte Sicherheit zu leisten, gibt GeT Kameras das Recht, die (weitere) Ausführung des Vertrages zu verweigern.
4. VERPLICHTINGEN WEDERPARTI
4.1 De Wederpartij dient ervoor te zorgen dat alle gegevens en documenten, waarvan GeT Cameras heeft aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor het correct en tijdig uitvoeren van de Overeenkomst, of waarvan de Wederpartij behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst, tijdig en in de door GeT Cameras gewenste vorm en wijze aan GeT Cameras ter beschikking worden gesteld. De Wederpartij is in ieder geval steeds verplicht zijn/haar actuele contactgegevens aan GeT Cameras mede te delen.
4.2 De Wederpartij is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan GeT Cameras ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook als deze van of via derden afkomstig zijn. De Wederpartij zal GeT Cameras steeds direct op de hoogte brengen van wijzigingen die de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen beïnvloeden.
4.3 De Wederpartij is verantwoordelijk om te beslissen over de geschiktheid van het Product of de Dienst voor elke individuele toepassing van het Product of de Dienst door de Wederpartij. Bij twijfel over het gebruik van een Product of Dienst, wordt de Wederpartij uitdrukkelijk geadviseerd om advies in te winnen bij een specialist op dit gebied. Hetzelfde geldt als de Wederpartij het Product of de Dienst voor medische doeleinden wil gebruiken.
4.4 Indien nodig zal de Wederpartij zorgen dat zij tijdig over alle vergunningen, licenties, toestemmingen, goedkeuringen of opdrachten beschikt die nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.
4.5 De Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het aanschaffen en onderhouden van de hardware, infrastructuur en ondersteunende software ("apparatuur") die benodigd zijn om verbinding te maken met, toegang te hebben tot, of anderszins gebruik te maken van de Producten. De Wederpartij is ook zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van voornoemde apparatuur en ondersteunende producten en/of diensten, de wachtwoorden, de documenten en het gebruik van het Product door de gebruikers aan de zijde van de Wederpartij.
4.6 De Wederpartij is niet bevoegd de rechten en verplichtingen die hij/zij heeft op basis van de Overeenkomst te verpanden, aan deden over te dragen of op enige andere wijze te vervreemden of te bezwaren.
4.7 Als de Wederpartij niet, niet-tijdig of niet behoorlijk aan zijn/haar verplichtingen zoals bedoeld in dit artikel heeft voldaan, dan is GeT Cameras gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat de Wederpartij wel aan haar verplichtingen zoals genoemd in dit artikel heeft voldaan. Als GeT Cameras als gevolg hiervan kosten moet maken, dan komen deze kosten voor rekening van de Wederpartij. Deze kosten zullen in dat geval op basis van nacalculatie door GeT Cameras aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
4. VERPFLICHTUNGEN DER GEGENPARTEI
4.1 Die Gegenpartei muss dafür sorgen, dass alle Daten und Unterlagen, von denen GeT Kameras angegeben hat, dass sie für die korrekte und rechtzeitige Ausführung der vereinbarten Arbeiten notwendig sind, oder von denen die Gegenpartei wissen sollte, dass sie notwendig sind, GeT Kameras rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden. Die Gegenpartei ist in jedem Fall verpflichtet, GeT Kameras immer ihre aktuellen Kontaktdaten mitzuteilen.
4.2 Die Gegenpartei ist für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Zuverlässigkeit der GeT Kameras zur Verfügung gestellten Daten und Unterlagen verantwortlich, auch wenn diese von oder über Dritte stammen. Die Gegenpartei ist verpflichtet, GeT-Kameras unverzüglich über alle Änderungen zu informieren, die die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus dem Vertrag wesentlich beeinflussen.
4.3 Die Gegenpartei ist dafür verantwortlich, über die Eignung des Produkts oder der Dienstleistung für jede einzelne Anwendung des Produkts oder der Dienstleistung durch die Gegenpartei zu entscheiden. Im Falle von Zweifeln über die Verwendung eines Produkts oder einer Dienstleistung wird der Gegenpartei ausdrücklich empfohlen, sich von einem Spezialisten auf diesem Gebiet beraten zu lassen. Das Gleiche gilt, wenn die Gegenpartei das Produkt oder die Dienstleistung für medizinische Zwecke verwenden möchte.
4.4 Falls erforderlich, wird die Gegenpartei rechtzeitig alle Genehmigungen, Lizenzen, Zustimmungen, Genehmigungen oder Abtretungen einholen, die für die Ausführung dieses Vertrages erforderlich sind.
4.5 Die Gegenpartei ist für den Kauf und die Wartung von Hardware, Infrastruktur und unterstützender Software ("Geräte") verantwortlich, die für den Anschluss, den Zugriff oder die sonstige Nutzung des Produkts erforderlich sind. Die Gegenpartei ist auch für die Sicherheit der Geräte, der unterstützenden Produkte und/oder Dienstleistungen, der Passwörter, der Dokumente und der Nutzung des Produkts durch ihre Benutzer verantwortlich.
4.6 Die Gegenpartei ist nicht berechtigt, die Rechte und Pflichten, die sie aus dem Vertrag hat, zu verpfänden, an Dritte zu übertragen oder auf andere Weise zu veräußern oder zu belasten.
4.7 Wenn die Gegenpartei ihre in diesem Artikel genannten Verpflichtungen nicht, nicht rechtzeitig oder nicht ausreichend erfüllt hat, ist GeT Kameras berechtigt, die Erfüllung des Vertrages auszusetzen, bis die Gegenpartei ihre Verpflichtungen erfüllt hat. Wenn GeT Kameras dadurch Kosten entstehen, werden diese Kosten von der Gegenpartei getragen. In diesem Fall werden diese Kosten von GeT Kameras der Gegenpartei auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten in Rechnung gestellt.
5. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
5.1 Alle werkzaamheden die door of namens GeT Cameras worden verricht in de uitvoering van de Overeenkomst, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is er sprake van een inspanningsverbintenis van GeT Cameras. GeT Cameras biedt dus geen garantie voor enig resultaat of verwachtingen.
5.2 GeT Cameras bepaalt de wijze waarop en door welke personen de Overeenkomst wordt uitgevoerd, maar neemt daarbij de door de Wederpartij kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht. GeT Cameras behoudt zich het recht voor om werkzaamheden te laten verrichten door derden, en behoudt zich het recht voor om personen en/of medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de werkzaamheden te vervangen.
5.3 Opgegeven termijnen voor de uitvoering van de Overeenkomst of voor de levering van bepaalde zaken zijn indicatief en zijn nooit fatale termijnen. Als een termijn wordt overschreden, dan dient de Wederpartij eerst een schriftelijke ingebrekestelling aan GeT Cameras toe te sturen. Dat betekent dat GeT Cameras een redelijke termijn wordt geboden om de Overeenkomst alsnog na te komen.
5.4 Behoudens andersluidende uitdrukkelijke en schriftelijke aanspraken zijn opgaven van maten, gewichten en overige gegevens zo betrouwbaar mogelijke schattingen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
5.5 Budgetten voor kosten van derden, opgegeven door GeT Cameras, zijn altijd indicatief. GeT Cameras kan hieraan niet gebonden worden.
5.6 GeT Cameras is gerechtigd om de Overeenkomst in verschillende fases uit te voeren en de uitgevoerde (deel)opleveringen afzonderlijk aan de Wederpartij in rekening te brengen.
5.7 Als na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat het voor de behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Als de wijziging van en/of de aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, dan zal GeT Cameras de Wederpartij hierover tevoren inlichten.
5. AUSFÜHRUNG DES VERTRAGES
5.1 Alle Arbeiten, die von GeT Kameras bei der Ausführung des Vertrages geleistet werden, werden nach bestem Wissen und Können ausgeführt. Die Verpflichtung von GeT Cameras bezieht sich auf eine Verpflichtung nach besten Kräften. GeT Kameras bietet daher keine Garantie für irgendwelche Ergebnisse oder Erwartungen.
5.2 GeT Kameras bestimmt die Art und Weise, wie der Vertrag ausgeführt wird, unter Berücksichtigung der Anforderungen, die die Gegenpartei gestellt hat. GeT Kameras hat das Recht, Dritte zu beauftragen (und von ihnen arbeiten zu lassen) und behält sich das Recht vor, Personen und/oder Mitarbeiter, die an der Ausführung des Vertrages beteiligt sind, zu ersetzen.
5.3 Angegebene Fristen für die Ausführung des Vertrages oder für die Lieferung bestimmter Sachen sind Richtwerte und stellen niemals strenge Fristen dar. Bei Überschreitung einer Frist muss die Gegenpartei GeT-Kameras schriftlich in Verzug setzen.
5.4 Sofern nicht ausdrücklich und schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, sind die Angaben von Maßen, Gewichten und anderen Daten so zuverlässig wie möglich.
5.5 Von GeT-Kameras angegebene Budgets für Kosten von Dritten sind immer indikativ.
5.6 GeT Kameras ist berechtigt, den Vertrag in verschiedenen Phasen auszuführen (Teillieferungen). GeT Kameras kann der Gegenpartei Rechnungen für die bereits ausgeführten Teillieferungen schicken.
5.7 Wenn sich während der Ausführung des Vertrages herausstellt, dass die auszuführenden Arbeiten geändert oder ergänzt werden müssen, um die ordnungsgemäße Ausführung des Vertrages zu gewährleisten, werden die Parteien rechtzeitig und in gegenseitiger Absprache den Vertrag entsprechend ändern. Eine Änderung und/oder Ergänzung des Vertrages kann finanzielle und/oder qualitative Auswirkungen haben.
 
6. LEVERING
6.1 Als plaats van (definitieve) levering geldt het adres dat de Wederpartij aan GeT Cameras kenbaar heeft gemaakt.
6.2 Als moment van levering geldt het moment dat GeT Cameras de Producten aanbiedt aan de expediteur, de vervoerder of andere derden die zijn aangewezen om de zending te verzenden, waarbij de start van het laadproces relevant is.
6.3 Opgegeven (lever)termijnen zijn indicatief en zijn nooit fatale termijnen. Als een termijn wordt overschreden, dan dient de Wederpartij eerst een schriftelijke ingebrekestelling aan GeT Cameras toe te sturen. Dat betekent dat GeT Cameras een redelijke termijn wordt geboden om de Overeenkomst alsnog na te komen.
6.4 De Wederpartij is gehouden tot afname van de (overeengekomen) zaken op het moment dat deze aan hem/haar ter beschikking worden gesteld. Als de Wederpartij deze afname weigert en/of nalatig is met het verstrekken van instructies die noodzakelijk zijn voor de levering van de (overeengekomen) zaken, dan heeft GeT Cameras het recht om de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij. De Wederpartij zal aan GeT Cameras alle extra leverings-, opslag- en verzekeringskosten en alle andere gemaakte kosten voldoen, evenals eventuele schade die in verband met deze nalatigheid of weigering ontstaat.
6.5 Voor de vaststelling van de leveringsdatum en hetgeen de Wederpartij aan GeT Cameras verschuldigd is, is de administratie van GeT Cameras te allen tijde leidend.
6.6 Voor zover GeT Cameras leveringsclausules gebruikt in overeenstemming met INCOTERMS (bijvoorbeeld Cpt), heeft dit betrekking op de INCOTERMS 2020.
 
6. LIEFERUNG
6.1 Der Ort der (endgültigen) Lieferung ist die von der Gegenpartei an GeT-Kameras angegebene Adresse.
6.2 Der Zeitpunkt der Lieferung ist der Zeitpunkt, an dem GeT Cameras die Produkte dem Spediteur, dem Frachtführer oder anderen Dritten, die mit dem Versand der Sendung beauftragt wurden, zur Verfügung stellt (wobei der Beginn des Ladevorgangs relevant ist).
6.3 Die angegebenen Fristen für die Lieferung der Produkte sind Richtwerte und stellen niemals strenge Fristen dar. Wenn eine Frist überschritten wird, muss die Gegenpartei GeT Kameras schriftlich in Verzug setzen. Das bedeutet, dass GeT-Kameras eine angemessene Frist gesetzt werden muss, um den Vertrag doch noch zu erfüllen.
6.4 Die Gegenpartei ist verpflichtet, das/die Produkt(e) nach der Lieferung an sie unverzüglich abzunehmen. Wenn die Gegenpartei sich weigert, die prompte Lieferung anzunehmen oder es versäumt, die notwendigen Informationen oder Anweisungen für die Lieferung zu geben, werden die Produkte auf Risiko der Gegenpartei gelagert. Die Gegenpartei muss GeT-Kameras alle zusätzlichen Liefer-, Lager- und Versicherungskosten sowie alle anderen Kosten und Schäden, die im Zusammenhang mit dieser Vernachlässigung oder Verweigerung entstehen, bezahlen.
6.5 Die Verwaltung von GeT Kameras ist immer maßgebend für die Bestimmung des/der Liefertermine(s) und des von der Gegenpartei an GeT Kameras geschuldeten Betrags.
6.6 Soweit GeT Cameras Lieferklauseln gemäß INCOTERMS (z.B. Cpt) verwendet, bezieht sich dies auf die INCOTERMS 2020.
 
7. RISICO-OVERGANG
7.1 Ongeacht hetgeen tussen GeT Cameras en de Wederpartij omtrent de kosten van vervoer en assurantie is overeengekomen, gaat het risico van de goederen niet later over dan met de overdracht van het leveringspunt aan de expediteur, de vervoerder of andere derden die zijn opgegeven om de zending uit te voeren (waarbij het begin van het laadproces relevant is), zelfs in het geval dat gedeeltelijke leveringen worden gedaan of GeT Cameras nog andere prestaties verschuldigd is, zoals verzendkosten of levering en installatie. Als de verzending wordt vertraagd of niet plaatsvindt vanwege omstandigheden die niet aan GeT Cameras kunnen worden toegerekend, wordt het risico op de Wederpartij overgedragen op de dag dat de goederen klaar staan voor verzending en heeft GeT Cameras de Wederpartij op de hoogte gesteld.
7. RISIKOÜBERGANG
7.1 Unabhängig davon, was zwischen GeT-Kameras und der Gegenpartei hinsichtlich der Transport- und Versicherungskosten vereinbart wurde, geht die Gefahr der Ware spätestens mit der Übergabe der Lieferstelle an den Spediteur, den Frachtführer oder die sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Dritten (wobei der Beginn des Verladevorgangs maßgeblich ist) über, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder GeT-Kameras noch andere Leistungen, wie z.B. die Versandkosten oder Anlieferung und Aufstellung schuldet. Verzögert sich oder unterbleibt der Versand infolge von Umständen, die GeT Kameras nicht zuzurechnen sind, geht die Gefahr von dem Tag an auf die Gegenpartei über, an dem die Ware versandbereit ist und GeT Kameras dies der Gegenpartei mitgeteilt hat.
8. OPSCHORTING EN ONTBINDING
8.1 GeT Cameras heeft het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden zonder dat zij verplicht is tot betaling van enige schadevergoeding, schadeloosstelling of kosten, als:
- de Wederpartij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
- GeT Cameras ter kennis gekomen omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
- door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van GeT Cameras gevergd kan worden dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
- de Wederpartij niet de gevraagde zekerheid verstrekt voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst.
De Wederpartij is in voornoemde gevallen uit hoofde van wanprestatie wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht en aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) die bij GeT Cameras direct of indirect (zijn) ontstaan.
8.2 GeT Cameras heeft altijd het recht een Overeenkomst, of een wijziging daarin, te weigeren of te beëindigen als de Overeenkomst in strijd is met een wettelijke bepaling of regelgeving. GeT Cameras mag ook een Overeenkomst weigeren of beëindigen als de Overeenkomst naar haar mening schade kan toebrengen aan de belangen of goede naam van haar onderneming.
8.3 Als de Overeenkomst tussen Partijen wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van GeT Cameras op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
8.4 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de Wederpartij (langer dan drie maanden), van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn/haar vermogen kan beschikken, staat het GeT Cameras vrij om de Overeenkomst direct op te zeggen en/of de opdracht of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting van GeT Cameras tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van GeT Cameras op de Wederpartij zijn in dit geval direct opeisbaar.
8. VERTRAGSAUSSETZUNG und -AUFLÖSUNG
8.1 GeT Cameras ist berechtigt, seine Verpflichtungen auszusetzen oder den Vertrag aufzulösen, ohne dass eine Verpflichtung zur Zahlung von Schadenersatz, Verlust oder Kosten besteht, wenn:
- die Gegenpartei ihren Verpflichtungen aus dem Vertrag nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig nachkommt; oder
- GeT Cameras nach dem Abschluss des Vertrages Umstände bekannt werden, die die Befürchtung begründen, dass die Gegenpartei ihre Verpflichtungen nicht erfüllen wird; oder
- eine Verzögerung seitens der Gegenpartei so beschaffen ist, dass von GeT Kameras nicht mehr erwartet werden kann, dass sie ihre ursprünglich vereinbarten Verpflichtungen aus dem Vertrag erfüllt; oder
- die Gegenpartei sich weigert, die erforderliche Sicherheit zu leisten.
Aufgrund des Verzugs ist die Gegenpartei verpflichtet, GeT Kameras Schadenersatz oder Entschädigung zu zahlen und haftet für alle Schäden (einschließlich Kosten), die GeT Kameras dadurch direkt oder indirekt entstehen.
8.2 GeT Kameras hat immer das Recht, einen Vertrag oder eine Vertragsänderung zu verweigern oder zu kündigen, wenn der Vertrag einer gesetzlichen Bestimmung oder Vorschrift widerspricht. GeT Kameras kann eine Vereinbarung auch verweigern oder kündigen, wenn die Vereinbarung ihrer Meinung nach die Interessen oder den Ruf ihres Unternehmens schädigen könnte.
8.3 Im Falle einer Auflösung werden alle ausstehenden Rechnungen oder Forderungen im Namen der Gegenpartei sofort fällig und zahlbar.
8.4 Im Falle einer Liquidation, eines (Antrag auf) Zahlungsaufschubs oder eines Konkurses, einer Pfändung im Namen der Gegenpartei, einer Umschuldung oder eines anderen Umstandes, der die Gegenpartei daran hindert, frei über ihr Kapital zu verfügen, ist GeT Kameras berechtigt, den Vertrag mit sofortiger Wirkung zu kündigen oder zu stornieren, ohne dass GeT Kameras zur Zahlung von Schadenersatz oder Entschädigung verpflichtet ist.
 
9. OVERMACHT
9.1 GeT Cameras is niet gehouden om een verplichting uit de Overeenkomst na te komen als er sprake is van overmacht (artikel 6:75 BW).
9.2 Naast het bepaalde in de wet en jurisprudentie, wordt onder overmacht verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop GeT Cameras geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor GeT Cameras niet in staat is om de verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen. Dit omvat ook de situatie dat er sprake is van een werkstaking in het bedrijf van GeT Cameras of derden, en de situatie dat GeT Cameras producten of diensten te laat geleverd krijgt van haar toeleveranciers. Hieronder valt ook de situatie dat GeT Cameras verhinderd is enige verplichting na te komen door overheidsmaatregelen (waaronder maatregelen in verband met – de bestrijding van – een pandemie of crisis), verkeersstoringen, rellen, oorlog, extreme weersomstandigheden, brand en/of in- uit- of doorvoerverboden. GeT Cameras kan zich ook beroepen op overmacht als de overmacht intreedt nadat GeT Cameras de Overeenkomst had moeten nakomen.
9.3 GeT Cameras heeft het recht om de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten tijdens de periode dat de overmacht plaatsvindt. Beide Partijen hebben het recht om de Overeenkomst te ontbinden zonder vergoeding van schade als deze periode van overmacht langer dan drie maanden voortduurt.
9.4 Als GeT Cameras bij het intreden van de overmacht al een deel van haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen, dan mag GeT Cameras dit alvast in rekening brengen aan de Wederpartij. De Wederpartij is dan verplicht om deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
9. HÖHERE GEWALT
9.1 GeT Kameras ist nicht verpflichtet, irgendeine Verpflichtung gegenüber der Gegenpartei zu erfüllen, wenn ein Fall von höherer Gewalt vorliegt (Artikel 6:75 des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches).
9.2 Zusätzlich zu dem, was im Gesetz und in der Rechtsprechung enthalten ist, bedeutet höhere Gewalt alle äußeren Ursachen, ob vorhergesehen oder unvorhergesehen, die GeT Kameras nicht beeinflussen kann, die aber GeT Kameras daran hindern, ihre Verpflichtungen aus dem Vertrag zu erfüllen. Dazu gehören auch Streiks innerhalb von GeT Kameras oder bei Dritten, sowie die Situation, dass eine Leistung eines Lieferanten von GeT Kameras nicht, nicht rechtzeitig oder nicht ausreichend an GeT Kameras durch den Lieferanten oder die Gegenpartei geliefert wird. Dazu gehört auch die Situation, dass GeT Kameras aufgrund von staatlichen Maßnahmen (einschließlich Maßnahmen im Zusammenhang mit - der Bekämpfung - einer Pandemie oder Krise), Verkehrsstörungen, Unruhen, Krieg, extremen Wetterbedingungen, Feuer und/oder Transitverboten an der Erfüllung einer Verpflichtung gehindert wird. GeT Cameras ist auch berechtigt, sich auf höhere Gewalt zu berufen, wenn der Umstand, der die (weitere) Erfüllung verhindert, eintritt, nachdem GeT Cameras seinen Verpflichtungen hätte nachkommen müssen.
9.3 GeT Kameras ist berechtigt, seine vertraglichen Verpflichtungen während der Zeit der höheren Gewalt auszusetzen. Dauert der Zeitraum der höheren Gewalt länger als drei (3) Monate, ist jede Partei berechtigt, den Vertrag aufzulösen, ohne dass sie der anderen Partei gegenüber zu irgendeinem Schadensersatz verpflichtet ist.
9.4 Sofern GeT Kameras zum Zeitpunkt des Eintritts der höheren Gewalt ihre Verpflichtungen aufgrund des Vertrages bereits teilweise erfüllt hat oder erfüllen kann und der erfüllte Teil und/oder der zu erfüllende Teil einen eigenständigen Wert darstellt, ist GeT Kameras berechtigt, den bereits erfüllten und/oder noch zu erfüllenden Teil gesondert in Rechnung zu stellen. Die Gegenpartei ist verpflichtet, diese Rechnung zu bezahlen, als ob es sich um einen separaten Vertrag handeln würde.
10. VERGOEDING EN BETALING
10.1 De Wederpartij is akkoord met de ontvangst van een digitale factuur van GeT Cameras. GeT Cameras zendt deze factuur per e-mailbericht aan de Wederpartij toe.
10.2 Aankopen via de webshop van GeT Cameras dienen volledig vooruitbetaald te worden door gebruik te maken van één van de betaalmogelijkheden die de webshop biedt. Aankopen die via een inkooporder worden gedaan, moeten ook volledig vooruit worden betaald. In andere gevallen dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door GeT Cameras aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
10.3 In geval van meerkosten, zoals (consultancy)werkzaamheden met betrekking tot (onder meer, maar niet uitsluitend) de gekochte Software, worden deze kosten op basis van nacalculatie in rekening gebracht.
10.4 Bij niet of niet-tijdige betaling is de Wederpartij zonder voorafgaande ingebrekestelling of sommatie van GeT Cameras in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn. Onverminderd zijn overige verplichtingen is de Wederpartij over de periode van verzuim een rente verschuldigd van 9 procentpunten boven de toepasselijke basisrente van de Europese Centrale Bank. Alle in redelijkheid door GeT Cameras gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening komen ten laste van de Wederpartij.
10.5 GeT Cameras heeft het recht de door de Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Betalingen van de Wederpartij worden door GeT Cameras steeds aangewend ter vereffening van de oudste vervallen vorderingen.
10.6 De Wederpartij is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem/haar aan GeT Cameras verschuldigde.  
10.7 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur of andere bezwaren schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.
10. ENTSCHÄDIGUNG UND ZAHLUNG
10.1 Die Gegenpartei erklärt sich damit einverstanden, eine digitale Rechnung von GeT-Kameras zu erhalten. GeT Kameras wird diese Rechnung per E-Mail an die Gegenpartei senden.
10.2 Einkäufe über den Webshop von GeT-Kameras müssen vollständig im Voraus bezahlt werden, indem eine der im Webshop angebotenen Zahlungsmöglichkeiten genutzt wird. Einkäufe, die über eine Bestellung getätigt werden, müssen ebenfalls vollständig im Voraus bezahlt werden. In anderen Fällen muss die Zahlung innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum auf eine von GeT Cameras angegebene Weise und in der in der Rechnung angegebenen Währung erfolgen, es sei denn, es wurde ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart.
10.3 Im Falle von zusätzlichen Kosten, wie z.B. (Beratungs-)Arbeiten in Bezug auf (u.a.) die gekaufte Software, werden diese Kosten auf der Grundlage einer nachträglichen Berechnung in Rechnung gestellt.
10.4 Wenn die Gegenpartei keine (rechtzeitige) Zahlung leistet, ist die Gegenpartei ab dem Fälligkeitsdatum ohne vorherige Mahnung oder Aufforderung durch GeT Cameras sofort in Verzug. Unbeschadet ihrer anderen Verpflichtungen schuldet die Gegenpartei Zinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem jeweils gültigen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank für die Zeit des Verzuges. Alle angemessenen gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten, die GeT Kameras aufwendet, um die Zahlung zu erhalten, werden von der Gegenpartei getragen.
10.5 GeT Kameras ist berechtigt, die von der Gegenpartei geleisteten Zahlungen zunächst zur Deckung der Kosten, dann zur Deckung der fälligen Zinsen und schließlich zur Deckung der Hauptsumme und der aufgelaufenen Zinsen zu verwenden. Die von der Gegenpartei geleisteten Zahlungen werden von GeT-Kameras zur Begleichung der ältesten fälligen Forderungen verwendet.
10.6 Die Gegenpartei ist niemals berechtigt, den von ihr an GeT-Kameras geschuldeten Betrag zu verrechnen.
10.7 Einwände gegen den Rechnungsbetrag oder andere Einwände setzen die Zahlungsverpflichtung der Gegenpartei niemals aus.
11. AANSPRAKELIJKHEID
11.1 Eventuele aansprakelijkheid van GeT Cameras blijft altijd slechts beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is geregeld.
11.2 GeT Cameras, en de door GeT Cameras ingeschakelde derden, zijn in ieder geval niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan ten gevolge van (onder andere, maar niet uitsluitend):
- door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;
- de (tijdelijke) onbeschikbaarheid van het Product of fouten in het Product;
- het gebruik, of de wijze van gebruik, van het Product door de Wederpartij of derden;
- normale slijtage en waardevermindering van het Product waarop GeT Cameras geen invloed heeft;
- beëindiging van het Product door GeT Cameras of derden;
- ondeskundig, onzorgvuldig of oneigenlijk gebruik van het Product, zoals gebruik van het Product op een manier waarvoor het niet is bedoeld of gebruik in strijd met de veiligheids- en/of gebruiksinstructies;
- de aanschaf van vervangende Producten, codes, software, diensten of technologie;
- omstandigheden die buiten de macht van GeT Cameras liggen.
11.3 GeT Cameras is nimmer aansprakelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van het product voor elke individuele toepassing door de Wederpartij, en ook niet voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik en toepassing van het product. Bij twijfel over het gebruik van een Product wordt de Wederpartij uitdrukkelijk aangeraden advies in te winnen bij een specialist op dit gebied.
11.4 De aansprakelijkheid van GeT Cameras is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in dat geval uitkeert, of als er geen uitkering van de verzekering plaatsvindt, tot ten hoogste het aan de Wederpartij gefactureerde bedrag ter zake van (het gedeelte van) de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 10.000.
11.5 GeT Cameras is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van GeT Cameras aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan GeT Cameras toegerekend kunnen worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
11.6 GeT Cameras is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie en alle schade die niet valt onder de definitie van directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
11.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als GeT Cameras de schade heeft veroorzaakt met opzet of grove schuld.
11. HAFTUNG
11.1 Jegliche Haftung von GeT Cameras bleibt zu jeder Zeit auf die in diesen allgemeinen Bedingungen genannten Bestimmungen beschränkt.
11.2 GeT Kameras und von GeT Kameras beauftragte Dritte sind nicht haftbar für Schäden (welcher Art auch immer), die sich ergeben aus
- unrichtige oder unvollständige Informationen, die von oder im Namen der Gegenpartei bereitgestellt wurden;
- die (vorübergehende) Nichtverfügbarkeit des Produkts oder Fehler des Produkts;
- die (Art und Weise) der Nutzung des Produkts durch die Gegenpartei oder Dritte;
- die normale Abnutzung des Produkts, die GeT Cameras nicht beeinflussen kann;
- Wertminderung des Produkts durch GeT Kameras oder Dritte;
- inkompetenter, unvorsichtiger oder unsachgemäßer Gebrauch des Produkts, wie z.B.: Gebrauch des Produkts auf eine Art und Weise, für die es nicht vorgesehen ist oder Gebrauch entgegen den Sicherheits- und Gebrauchsanweisungen;
- den Kauf von Ersatzprodukten, Codes, Software, Dienstleistungen oder Technologie;
- Umstände, die außerhalb der Kontrolle von GeT Cameras liegen.
11.3 GeT Cameras haftet niemals für die Eignung des Produkts für jede einzelne Anwendung des Produkts durch die Gegenpartei, noch für irgendeine Beratung bezüglich der Verwendung und Anwendung des Produkts. Im Falle von Zweifeln über die Verwendung eines Produkts wird der Gegenpartei ausdrücklich empfohlen, sich von einem Spezialisten auf diesem Gebiet beraten zu lassen.
11.4 Die Haftung von GeT Cameras ist in jedem Fall auf den Betrag begrenzt, der von der Versicherung in diesem Fall gezahlt wird, oder, wenn keine Zahlung durch den Versicherer erfolgt, bis zu einem Maximum des Rechnungsbetrags an die Gegenpartei in Bezug auf (den Teil des) Vertrags, auf den sich die Haftung bezieht, bis zu einem Maximum von € 10.000.
11.5 Wenn eine Haftung übernommen wird, haftet GeT Cameras nur für direkte Schäden. Dieser umfasst: (1) die angemessenen Kosten zur Feststellung der Ursache und des Umfangs des Schadens; (2) gegebenenfalls die angemessenen Kosten zur Behebung der mangelhaften Leistung von GeT-Kameras, soweit diese GeT-Kameras zuzurechnen ist, und (3) die angemessenen Kosten zur Vermeidung oder Begrenzung des Schadens. Die Gegenpartei muss dann nachweisen können, dass diese Kosten zu einer Begrenzung des direkten Schadens geführt haben.
11.6 GeT-Kameras haftet niemals für indirekte Schäden. Darunter fallen unter anderem: Folgeschäden oder -verluste, entgangener Gewinn und Schäden oder Verluste aufgrund von Geschäftsstagnation und alle Schäden, die nicht unter den direkten Schaden im Sinne dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen fallen.
11.7 Die Haftungsbeschränkung in diesen allgemeinen Bedingungen gilt nicht, wenn der Schaden auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit seitens GeT Cameras zurückzuführen ist.
12. VRIJWARING
12.1 De Wederpartij vrijwaart GeT Cameras – voor zover de wet dit toelaat – ter zake van aansprakelijkheid jegens één of meerdere derden, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de Overeenkomst, ongeacht of de schade door GeT Cameras of door haar hulpperso(o)n(en), hulpzaken of (af)geleverde zaken c.q. diensten is veroorzaakt of toegebracht. Daarnaast vrijwaart de Wederpartij GeT Cameras – voor zover de wet dit toelaat – voor alle aanspraken van derden in verband met enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van deze derden.
12.2 Als de Wederpartij enig resultaat verkregen van GeT Cameras gebruikt of toepast, of derden in de gelegenheid stelt deze te gebruiken of toe te passen, dan vrijwaart de Wederpartij GeT Cameras voor iedere aansprakelijkheid als gevolg van de door Wederpartij en/of derden gevorderde schade.
12.3 De Wederpartij zal altijd alles in werking stellen om de schade zoveel mogelijk te beperken.
12.4 De Wederpartij is verplicht om te zorgen voor een adequate verzekering van de risico’s zoals genoemd in deze algemene voorwaarden.
12. HAFTUNGSFREISTELLUNG
12.1 Die Gegenpartei stellt GeT-Kameras im Rahmen des gesetzlich Zulässigen von der Haftung gegenüber einem oder mehreren Dritten frei, die sich aus der Ausführung des Vertrages ergibt und/oder damit zusammenhängt, unabhängig davon, ob der Schaden durch GeT-Kameras oder deren Hilfspersonen, Hilfsgüter oder (gelieferte) Waren oder Dienstleistungen verursacht oder zugefügt wird. Darüber hinaus stellt die Gegenpartei GeT-Kameras, soweit gesetzlich zulässig, von allen Ansprüchen Dritter im Zusammenhang mit einer Verletzung von geistigen Eigentumsrechten dieser Dritten frei.
12.2 Wenn die Gegenpartei ein von GeT-Kameras erhaltenes Ergebnis nutzt oder anwendet oder Dritten die Möglichkeit gibt, dieses zu nutzen oder anzuwenden, stellt die Gegenpartei GeT-Kameras von jeglicher Haftung infolge eines von der Gegenpartei und/oder Dritten geltend gemachten Schadens frei.
12.3 Die Gegenpartei ist stets verpflichtet, alles zu tun, um den Schaden zu begrenzen.
12.4 Die Gegenpartei ist verpflichtet, sich gegen die in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen genannten Risiken ausreichend zu versichern.
13. EIGENDOMSVOORBEHOUD
13.1 De eigendom van de door GeT Cameras aan de Wederpartij geleverde Producten gaat pas over op de Wederpartij als deze heeft voldaan aan al hetgeen GeT Cameras mocht hebben of ontvangen in verband met alle Overeenkomsten met de Wederpartij en diensten of werkzaamheden verricht binnen dat kader.
13.2 De Wederpartij is, in afwijking van het bepaalde in lid 1, gerechtigd de Producten die hij/zij van GeT Cameras heeft ontvangen in het kader van zijn/haar normale bedrijfsvoering te gebruiken.
13.3 De Wederpartij is nimmer gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten op enigerlei wijze te bezwaren, te verpanden, over te dragen, over te dragen en/of af te staan. Evenmin is de Wederpartij gerechtigd enige wijziging in de zaak aan te brengen.
13.4 Als de Wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn/haar verplichtingen, dan is GeT Cameras gerechtigd de Producten die aan GeT Cameras toebehoren op kosten van de Wederpartij terug te nemen van de plaats waar deze zich bevinden. Voor het geval GeT Cameras haar eigendomsrechten zoals bedoeld in dit artikel wil uitoefenen, geeft de Wederpartij hierbij nu al dan niet onvoorwaardelijke toestemming aan GeT Cameras of door GeT Cameras ingeschakelde derden om de plaatsen te betreden waar de Producten van GeT Cameras is gevestigd en deze Producten terug in bezit te nemen.
13.5 Als de Wederpartij in Duitsland is gevestigd, geldt aanvullend het in Bijlage 1 omschreven eigendomsvoorbehoud.
13. EIGENTUMSVORBEHALT
13.1 Das Eigentum an den von GeT Kameras an die Gegenpartei gelieferten Produkten geht erst dann auf die Gegenpartei über, wenn sie alle Forderungen erfüllt hat, die GeT Kameras im Zusammenhang mit allen Verträgen mit der Gegenpartei und den in diesem Rahmen erbrachten Dienstleistungen oder Arbeiten hat oder erhält.
13.2 Die Gegenpartei ist berechtigt, ungeachtet der Bestimmungen in Absatz 1, die Produkte, die sie von GeT-Kameras erhalten hat, im Rahmen ihrer normalen Geschäftstätigkeit zu verwenden.
13.3 Die Gegenpartei ist niemals berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Produkte in irgendeiner Weise zu beanstanden, zu verpfänden, zu übertragen, zu übereignen und/oder zu übergeben. Auch ist die Gegenpartei nicht berechtigt, irgendeine Veränderung an der Sache vorzunehmen.
13.4 Wenn die Gegenpartei mit der Erfüllung ihrer Verpflichtungen in Verzug ist, ist GeT Kameras berechtigt, die GeT Kameras gehörenden Produkte auf Kosten der Gegenpartei von dem Ort, an dem sie sich befinden, zurückzunehmen. Für den Fall, dass GeT Kameras ihre Eigentumsrechte gemäß diesem Artikel ausüben möchte, erteilt die Gegenpartei hiermit GeT Kameras oder von GeT Kameras beauftragten Dritten die bedingungslose und unwiderrufliche Erlaubnis, die Orte, an denen sich die Produkte von GeT Kameras befinden, zu betreten und diese Produkte wieder in Besitz zu nehmen.
13.5 Wenn die Gegenpartei in Deutschland ansässig ist, gilt zusätzlich der in Anlage 1 beschriebene Eigentumsvorbehalt.
14. ONDERZOEKSPLICHT EN RECLAMERING
14.1 GeT Cameras hecht veel waarde aan een succesvolle uitvoering van de Overeenkomst. De Wederpartij dient de door GeT Cameras geleverde Producten en/of Diensten direct op het moment dat de zaken hem/haar ter beschikking worden gesteld te (doen) onderzoeken, waarbij dient te worden vastgesteld of de kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen. Eventuele klachten dienen binnen 5 dagen na oplevering schriftelijk door de Wederpartij aan GeT Cameras te worden gemeld. Eventuele onzichtbare gebreken dienen direct, maar uiterlijk binnen de garantietermijn, schriftelijk aan GeT Cameras worden gemeld.
14.2 De Wederpartij dient GeT Cameras in de gelegenheid te stellen een klacht te (laten) onderzoeken.
14.3 De garantieperiode voor Daheng Imaging Industrial camera's is drie (3) jaar. Voor de overige Productrange van GeT Camera's geldt een garantieperiode van één (1) jaar. De garantieperiode gaat in op de dag van verzending van het Product. De garantie is alleen van toepassing als een origineel aankoopbewijs kan worden getoond.
14.4 Als een onderdeel binnen de garantietermijn van het Product wordt vervangen, geldt ook voor dit onderdeel de oorspronkelijke garantietermijn van het Product. De oorspronkelijke garantieperiode wordt dan ook niet verlengd of vernieuwd door de tussentijdse vervanging.
14.5 Producten mogen alleen worden geretourneerd aan GeT Cameras met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van GeT Cameras en met vermelding van een Return Material Authorization-nummer. Retourzendingen dienen te worden voorzien van de originele verpakking. Retourneren dient in alle gevallen te geschieden volgens de instructies van GeT Cameras. GeT Cameras behoudt zich het recht voor om te eisen dat de genoemde items worden verzonden naar een door GeT Cameras opgegeven adres.
14.6 Er kunnen verschillen bestaan in de uiterlijke kenmerken tussen het geleverde Product en (online of fysieke) afbeeldingen of schetsen die zijn getoond door GeT Cameras zoals bijvoorbeeld de kleur, maten, gewichten en andere gegevens. Deze verschillen bieden geen grond voor reclamatie.
14.7 Het is voor rekening en risico van de Wederpartij als er sprake is van een gebrek aan het Product en dit het gevolg is van of voortvloeit uit (1) het feit dat de Wederpartij of derden hebben getracht het Product te repareren of te wijzigen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GeT Cameras, of als (2) het geleverde Product is blootgesteld aan abnormale omstandigheden, of (3) als het geleverde Product op een andere manier is gebruikt dan de voorgeschreven wijze (oneigenlijk, onzorgvuldig of oneigenlijk gebruik), of (4) als het gebrek geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft of zal stellen met betrekking tot de aard of kwaliteit van de gebruikte materialen.
14.8 Als wordt vastgesteld dat het (de) geleverde Product(en) gebrekkig is/zijn en de klacht tijdig is ingediend, dan zal GeT Cameras het (de) gebrekkige Product(en) repareren of vervangen binnen een redelijke termijn na ontvangst van een schriftelijke melding van het defect door de Wederpartij.
14.9 Het indienen van klachten ontslaat de Wederpartij nooit van diens afname- en betalingsverplichting ten opzichte van GeT Cameras.
14.10 Als de Wederpartij niet binnen de in dit artikel genoemde termijn reclameert, dan vervalt ieder recht van de Wederpartij op herstel, vervanging of enige andere schadevergoeding.
14.11 Als het geleverde na oplevering wat betreft de aard en/of samenstelling niet volgens de gebruiks- of toepassingsvoorschriften is gebruikt en/of als de Wederpartij zelf wijzigingen aan het geleverde heeft (laten) verricht(en), vervalt elk recht op herstel, vervanging of enige andere schadeloosstelling.
14.12 De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren ten opzichte van GeT Cameras en de door GeT Cameras bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, die niet onder het toepassingsbereik van de klachtplicht vallen, bedraagt één jaar.
14. UNTERSUCHUNGSVERPFLICHTUNG UND BESCHWERDEN
14.1 GeT Cameras legt großen Wert auf die erfolgreiche Ausführung des Vertrages. Die Gegenpartei ist verpflichtet, die gelieferten Dienstleistungen und Produkte sofort zu untersuchen oder untersuchen zu lassen, wenn sie ihr zur Verfügung gestellt werden. Dabei hat die Gegenpartei zu prüfen, ob die Qualität und/oder Quantität der gelieferten Dienstleistung/Produkte mit dem Vertrag/den Verträgen übereinstimmt und den von den Parteien diesbezüglich vereinbarten Anforderungen entspricht. Etwaige Mängel müssen GeT Cameras innerhalb von 5 Tagen nach Lieferung schriftlich mitgeteilt werden. Versteckte Mängel müssen unverzüglich, nachdem die Gegenpartei den versteckten Mangel entdeckt hat, spätestens jedoch innerhalb der Garantiezeit, schriftlich gemeldet werden.
14.2 Die Gegenpartei muss GeT-Kameras die Möglichkeit geben, eine Reklamation zu untersuchen.
14.3 Die Garantiezeit für Daheng Imaging Industriekameras beträgt drei (3) Jahre, für die anderen Produkte von GeT Cameras gilt eine Garantiezeit von einem (1) Jahr. Die Garantiezeit beginnt mit dem Tag der Auslieferung des Produkts. Die Garantie gilt nur, wenn ein Original-Kaufbeleg vorgelegt werden kann.
14.4 Wird ein Teil innerhalb der Garantiezeit des Produkts ausgetauscht, gilt die ursprüngliche Garantiezeit des Produkts auch für dieses Teil. Die ursprüngliche Garantiezeit wird daher durch einen zwischenzeitlichen Austausch nicht verlängert oder erneuert.
14.5 Produkte dürfen nur mit ausdrücklicher vorheriger Zustimmung von GeT Cameras und einer Rücksendenummer an GeT Cameras zurückgeschickt werden. Rücksendungen müssen mit der Originalverpackung versehen sein. Rücksendungen müssen in jedem Fall gemäß den Anweisungen von GeT Cameras erfolgen. GeT Cameras behält sich das Recht vor, zu verlangen, dass die genannten Artikel an eine von GeT Cameras angegebene Adresse geschickt werden.
14.6 Es kann einige Unterschiede in der Erscheinung zwischen dem gelieferten Produkt und (online oder physisch) Bildern oder Skizzen geben, die von GeT Cameras gezeigt wurden, wie z.B. die Farbe, Größen, Gewichte und andere Daten. Diese Unterschiede stellen keinen Grund zur Reklamation dar.
14. 7 Es geht auf Kosten und Risiko der Gegenpartei, wenn ein Mangel am Produkt auftritt, der sich daraus ergibt, dass (1) die Gegenpartei oder Dritte versucht haben, das Produkt ohne vorherige schriftliche Genehmigung von GeT Kameras zu reparieren oder zu verändern, oder wenn (2) das gelieferte Produkt anormalen Umständen ausgesetzt wurde, oder (3) das gelieferte Produkt auf eine andere als die vorgeschriebene Art und Weise verwendet wurde (unsachgemäßer, nachlässiger oder unsachgemäßer Gebrauch), oder (4) wenn der Mangel ganz oder teilweise die Folge von Vorschriften ist, die die Regierung in Bezug auf die Art oder Qualität der verwendeten Materialien erlassen hat oder erlassen wird.
14.8 Wenn festgestellt wird, dass das/die gelieferte(n) Produkt(e) mangelhaft ist/sind und die Reklamation rechtzeitig eingereicht wurde, wird GeT Kameras das/die mangelhafte(n) Produkt(e) innerhalb einer angemessenen Frist nach Erhalt einer schriftlichen Mitteilung des Mangels durch die Gegenpartei reparieren oder ersetzen.
14.9 Die Einreichung von Reklamationen entbindet die Gegenpartei niemals von ihrer Kauf- und Zahlungsverpflichtung gegenüber GeT-Kameras.
14.10 Wenn die Gegenpartei es versäumt, eine Reklamation innerhalb der in diesem Artikel genannten Frist einzureichen, verfällt jegliches Recht der Gegenpartei auf Reklamation, Ersatz oder andere Entschädigung.
14.11 Wenn das Produkt nicht in Übereinstimmung mit der Gebrauchs- oder Anwendungsanweisung des Produkts verwendet wurde und/oder wenn die Gegenpartei selbst Änderungen an den gelieferten Produkten vorgenommen hat (oder Dritten erlaubt hat, solche Änderungen vorzunehmen), erlischt jegliches Recht auf Reparatur, Ersatz oder sonstige Entschädigung.
14.12 Sofern diese allgemeinen Bedingungen nichts anderes vorsehen, verjähren alle Rechtsansprüche der Gegenpartei gegenüber GeT-Kameras im Zusammenhang mit der Erfüllung des Vertrages durch sie, gleich welcher Art, in jedem Fall nach Ablauf eines Jahres nach Erfüllung des Vertrages.
15. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
15.1 Op alle rechtsbetrekkingen met GeT Cameras is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 wordt nadrukkelijk uitgesloten.
15.2 De bevoegde Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van GeT Cameras is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
15.3 Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil onderling op te lossen.
15. GELTENDES RECHT UND STREITIGKEITEN
15.1 Auf jeden Vertrag und jedes andere Rechtsverhältnis mit GeT Cameras ist niederländisches Recht anwendbar. Das Wiener Kaufrecht von 1980 ist ausdrücklich ausgeschlossen.
15.2 Jede Streitigkeit über diese allgemeinen Bedingungen und/oder den Vertrag unterliegt dem Urteil des zuständigen niederländischen Gerichts am Wohnsitz von GeT Kameras, es sei denn, das Gesetz schreibt zwingend etwas anderes vor.
15.3 Die Parteien leiten nur dann ein Gerichtsverfahren ein, wenn sie ihr Möglichstes getan haben, um den Streitfall durch gegenseitige Konsultation zu lösen.
DEEL II: LICENTIE VOOR HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE
Naast alle bepalingen van de artikelen van Deel I: Algemene bepalingen, zijn de artikelen van Deel II: Licentie voor het gebruik van de Software van toepassing op elke Overeenkomst die wij met jou sluiten met betrekking tot de Software. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van Deel I: Algemene bepalingen en Deel II: Licentie voor het gebruik van de Software, prevaleert de bepaling in Deel II: Licentie voor het gebruik van de Software.
TEIL II: LIZENZ FÜR DIE NUTZUNG DER SOFTWARE
Zusätzlich zu allen Bestimmungen der Artikel von Teil I: Allgemeine Bestimmungen gelten die Artikel von Teil II: Lizenz für die Nutzung der Software für jeden Vertrag, den wir mit Ihnen bezüglich der Software abschließen. Im Falle eines Widerspruchs zwischen den Bestimmungen von Teil I: Allgemeine Bestimmungen und Teil II: Lizenz für die Nutzung der Software, hat die Bestimmung in Teil II: Lizenz für die Nutzung der Software Vorrang.
16. AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST
16.1 De Wederpartij kan bij aanschaf van Software de Software en de bijbehorende documentatie (indien aanwezig) downloaden van de website van GeT Cameras. De Wederpartij krijgt dan een gebruikerslicentie conform de licentievoorwaarden van de fabrikant.
16.2 De licentievoorwaarden voor het gebruik van de Software gaan in op het moment dat de Wederpartij (een deel van) de Software downloadt van de website van GeT Cameras of de fabrikant.
16.3 Zowel het installeren van nieuwe Software als het wijzigen van reeds geïnstalleerde software brengt het risico van gegevensverlies met zich mee. De Wederpartij dient maatregelen te nemen om gegevensverlies te voorkomen. GeT Cameras is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de installatie van nieuwe Software.
16. BEGINN UND DAUER DES VERTRAGES
16.1 Beim Kauf von Software kann die Gegenpartei die Software und die dazugehörige Dokumentation (falls vorhanden) von der Website von GeT Kameras herunterladen und erhält eine Benutzerlizenz gemäß den Lizenzbedingungen des Herstellers.
16.2 Die Lizenzbedingungen für die Nutzung der Software beginnen, wenn die Gegenpartei die Software (einen Teil davon) von der Website von GeT-Kameras oder dem Hersteller herunterlädt.
16.3 Sowohl die Installation neuer Software als auch die Änderung bereits installierter Software bergen das Risiko des Datenverlustes. Die Gegenpartei muss Maßnahmen ergreifen, um Datenverlust zu verhindern. GeT Kameras haftet nicht für Schäden, die durch die Installation neuer Software entstehen.
17. LICENTIE VOOR HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE
17.1 Door het eerste gebruik van de Software, gaat de Wederpartij automatisch akkoord met de betreffende licentievoorwaarden die daarop van toepassing zijn. Het intellectuele eigendom van de Software blijft bij de licentiegever. Alle rechten op de door GeT Cameras genoemde en gebruikte Productaanduidingen, merken, logo's etc. behoren toe aan de respectievelijke houders van deze rechten. Bij het gebruik van de Software dient de Wederpartij alle rechten van derden te respecteren.
17.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de aan de Wederpartij verleende licentie steeds een beperkte, niet-exclusieve, herroepbare en niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de Software gedurende de looptijd van de Overeenkomst voor het aantal overeengekomen gebruikers. Optionele Services zijn niet inbegrepen in de licentie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
17.3 De Wederpartij mag de licentie voor de Software slechts gebruiken voor het doel waarvoor de licentie is bestemd, dat als zodanig is omschreven in de licentievoorwaarden (hierna te noemen "de Licentievoorwaarden").
17.4 GeT Cameras draagt zorg voor de levering van de Software. GeT Cameras is niet verantwoordelijk voor de integratie van de Software en/of voor andere apparatuur dan de eigen leveringen.
17.5 De Wederpartij is zich ervan bewust – en aanvaardt – dat GeT Cameras slechts wederverkoper is van de Software. GeT Cameras geeft de Wederpartij geen garanties met betrekking tot de (werking van de) Software en GeT Cameras is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige kosten of schade die de Wederpartij heeft geleden als gevolg van het gebruik van de Software door de Wederpartij of derden.
17. LIZENZ FÜR DIE NUTZUNG DER SOFTWARE
17.1 Die Gegenpartei erklärt sich durch die erste Nutzung der Software automatisch mit den entsprechenden Lizenzbedingungen einverstanden. Das geistige Eigentum an der Software verbleibt beim Lizenzgeber. Alle Rechte an den Produktbezeichnungen, Marken, Logos usw., die von GeT-Kameras erwähnt und verwendet werden, gehören den jeweiligen Inhabern dieser Rechte. Bei der Nutzung der Software muss die Gegenpartei alle Rechte Dritter respektieren.
17.2 Sofern nicht anders schriftlich vereinbart, ist die Lizenz, die der Gegenpartei gewährt wird, immer eine begrenzte, nicht exklusive, widerrufbare und nicht übertragbare Lizenz für die Nutzung der Software während der Laufzeit des Vertrages für die vereinbarte Anzahl von Endnutzern. Optionale Dienste sind nicht in der Lizenz enthalten, es sei denn, es wurde schriftlich etwas anderes vereinbart.
17.3 Die Gegenpartei darf die Lizenz für die Software nur für den Zweck verwenden, für den die Lizenz bestimmt ist, was in den Lizenzbedingungen (im Folgenden als "die Lizenzbedingungen" bezeichnet) als solche definiert ist.
17.4 GeT Kameras wird sich um die Lieferung der Software kümmern. GeT Cameras ist nicht verantwortlich für die Integration der Software und/oder für andere Geräte als die eigenen Lieferungen.
17.5 Die Gegenpartei ist sich bewusst - und akzeptiert - dass GeT Kameras nur ein Wiederverkäufer der Software ist. GeT Kameras gibt der Gegenpartei keine Garantien in Bezug auf die Software und GeT Kameras ist nicht verantwortlich oder haftbar für Kosten oder Schäden, die der Gegenpartei als Folge der Nutzung der Software durch die Gegenpartei oder Dritte entstanden sind.
DEEL III: ACCOUNT EN REGISTRATIE
Op elke Overeenkomst die wij met jou sluiten met betrekking tot onze Producten en/of Diensten zijn naast alle bepalingen van de artikelen van Deel I: Algemene bepalingen, de artikelen van Deel III: Account en registratie van toepassing. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van Deel I: Algemene bepalingen en Deel III: Account en registratie, prevaleert de bepaling in Deel III: Rekening en registratie.
TEIL III: KONTO UND REGISTRIERUNG
Zusätzlich zu allen Bestimmungen der Artikel in Teil I: Allgemeine Bestimmungen gelten die Artikel in Teil III: Konto und Registrierung für jeden Vertrag, den wir mit Ihnen über unsere Produkte und/oder Dienstleistungen abschließen. Im Falle eines Konflikts zwischen den Bestimmungen von Teil I: Allgemeine Bestimmungen und Teil III: Konto und Registrierung ist die Bestimmung in Teil III: Konto und Registrierung maßgebend..
18. REGISTRATIE
18.1 GeT Cameras geeft de Wederpartij toegang tot een persoonlijk account. De Wederpartij kan een account aanmaken op de website van GeT Cameras. Get Cameras behoudt zich het recht voor een aanvraag tot een dergelijke registratie te weigeren of de registratie te annuleren, bijvoorbeeld na constatering van onregelmatigheden.
18.2 Het account is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Ook de inloggegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. De Wederpartij is verantwoordelijk voor het gebruik van zijn/haar inloggegevens of account, ook als dit buiten zijn/haar medeweten gebeurt.
18.3 De Wederpartij is verantwoordelijk voor alle activiteiten die in zijn/haar account plaatsvinden. De Wederpartij verplicht zich te allen tijde te handelen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
18.4 De Wederpartij is verplicht te voorkomen dat onbevoegden kennisnemen van het wachtwoord of het wachtwoord gebruiken. De Wederpartij is verplicht GeT Cameras onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen van verlies van de inloggegevens of in geval van (het vermoeden van) onbevoegd gebruik van het wachtwoord en/of account door een derde.
18.5 Het is de Wederpartij niet toegestaan om meer dan één account aan te vragen of te beheren. Het is de Wederpartij voorts niet toegestaan opnieuw een account aan te vragen of te beheren nadat GeT Cameras het verzoek van de Wederpartij om een account heeft geweigerd of een account van de Wederpartij na registratie heeft ingetrokken.
18. REGISTRIERUNG
18.1 GeT-Kameras bietet der Gegenpartei Zugang zu einem persönlichen Konto. Die Gegenpartei kann ein Konto auf der Website von GeT-Kameras erstellen. GeT Cameras behält sich das Recht vor, einen Antrag auf eine solche Registrierung abzulehnen oder die Registrierung zu löschen, zum Beispiel nach Feststellung von Unregelmäßigkeiten.
18.2 Das Konto ist streng persönlich und nicht übertragbar. Die Anmeldedaten sind ebenfalls streng persönlich und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Die Gegenpartei ist für die Nutzung ihrer Anmeldedaten oder ihres Kontos verantwortlich, auch wenn dies ohne ihr Wissen geschieht.
18.3 Die Gegenpartei ist für alle Aktivitäten verantwortlich, die in ihrem Konto stattfinden. Die Gegenpartei verpflichtet sich, jederzeit in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften zu handeln.
18.4 Die Gegenpartei ist verpflichtet, zu verhindern, dass Unbefugte Kenntnis von dem Passwort nehmen oder das Passwort verwenden. Die Gegenpartei ist verpflichtet, GeT Kameras unverzüglich schriftlich über den Verlust der Anmeldedaten oder im Falle einer (vermuteten) unbefugten Nutzung des Passworts und/oder Kontos durch einen Dritten zu informieren.
18.5 Der Gegenpartei ist es nicht gestattet, mehr als ein Konto zu beantragen oder zu verwalten. Der Gegenpartei ist es außerdem nicht erlaubt, ein Konto erneut anzufordern oder zu verwalten, nachdem GeT Kameras die Anfrage der Gegenpartei nach einem Konto abgelehnt hat oder ein Konto der Gegenpartei nach der Registrierung zurückgezogen hat.
BIJLAGE 1 RESERVATION OF OWNERSHIP (GERMANY)
Als de andere partij gevestigd is in de Bondsrepubliek Duitsland, geldt het volgende met betrekking tot het eigendomsvoorbehoud:

Das Eigentum an den gelieferten Waren bleibt zur Sicherung aller Ansprüche vorbehalten, die GeT Cameras aus der gegenwärtigen und künftigen Geschäftsverbindung bis zum Ausgleich aller Salden gegen den Abnehmer und seine Konzerngesellschaften zustehen. GeT Cameras Eigentum erstreckt sich auf die durch Verarbeitung der Vorbehaltsware entstehende neue Sache. Der Abnehmer stellt die neue Sache unter Ausschluss des eigenen Eigentumserwerbs für GeT Cameras her und verwahrt sie für GeT Cameras. Hieraus erwachsen ihm keine Ansprüche gegen GeT Cameras. Bei einer Verarbeitung GeT Cameras Vorbehaltsware mit Waren anderer Lieferanten, deren Eigentumsrechte sich ebenfalls an der neuen Sache fortsetzen, erwerben GeT Cameras zusammen mit diesen Lieferanten – unter Ausschluss eines Miteigentumserwerbs des Abnehmers - Miteigentum an der neuen Sache, wobei GeT Cameras Miteigentumsanteil dem Verhältnis des Rechnungswertes GeT Cameras Vorbehaltsware zu dem Gesamtrechnungswert aller mitverarbeiteten Vorbehaltswaren entspricht. Der Abnehmer tritt bereits jetzt seine Forderungen aus der Veräußerung von Vorbehaltsware aus GeT Cameras gegenwärtigen und künftigen Warenlieferungen mit sämtlichen Nebenrechten im Umfang GeT Cameras Eigentumsanteils zur Sicherung an GeT Cameras ab. Bei Verarbeitung im Rahmen eines Werksvertrages wird die Werklohnforderung in Höhe des anteiligen Betrages GeT Cameras Rechnung für die mitverarbeitete Vorbehaltsware schon jetzt an GeT Cameras abgetreten. Solange der Abnehmer seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung an GeT Cameras ordnungsgemäß nachkommt, darf er über die in GeT Cameras Eigentum stehende Ware im ordentlichen Geschäftsgang verfügen und die an GeT Cameras abgetretenen Forderungen selbst einziehen. Bei Zahlungsverzug oder begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Abnehmers sind wir berechtigt, die abgetretenen Forderungen einzuziehen und die Vorbehaltsware zurückzunehmen. Scheck-/Wechselzahlungen gelten erst nach Einlösung der Wechsel durch den Abnehmer als Erfüllung. Hinsichtlich der Vereinbarung von Eigentumsvorbehaltsrechten gilt ausschließlich deutsches Recht."
APPENDIX 1 RESERVATION OF OWNERSHIP (GERMANY)
Sofern die Gegenpartei ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland hat, gilt in Bezug auf den Eigentumsvorbehalt das Folgende:

Das Eigentum an den gelieferten Waren bleibt zur Sicherung aller Ansprüche vorbehalten, die GeT Cameras aus der gegenwärtigen und künftigen Geschäftsverbindung bis zum Ausgleich aller Salden gegen den Abnehmer und seine Konzerngesellschaften zustehen. GeT Cameras Eigentum erstreckt sich auf die durch Verarbeitung der Vorbehaltsware entstehende neue Sache. Der Abnehmer stellt die neue Sache unter Ausschluss des eigenen Eigentumserwerbs für GeT Cameras her und verwahrt sie für GeT Cameras. Hieraus erwachsen ihm keine Ansprüche gegen GeT Cameras. Bei einer Verarbeitung GeT Cameras Vorbehaltsware mit Waren anderer Lieferanten, deren Eigentumsrechte sich ebenfalls an der neuen Sache fortsetzen, erwerben GeT Cameras zusammen mit diesen Lieferanten – unter Ausschluss eines Miteigentumserwerbs des Abnehmers - Miteigentum an der neuen Sache, wobei GeT Cameras Miteigentumsanteil dem Verhältnis des Rechnungswertes GeT Cameras Vorbehaltsware zu dem Gesamtrechnungswert aller mitverarbeiteten Vorbehaltswaren entspricht. Der Abnehmer tritt bereits jetzt seine Forderungen aus der Veräußerung von Vorbehaltsware aus GeT Cameras gegenwärtigen und künftigen Warenlieferungen mit sämtlichen Nebenrechten im Umfang GeT Cameras Eigentumsanteils zur Sicherung an GeT Cameras ab. Bei Verarbeitung im Rahmen eines Werksvertrages wird die Werklohnforderung in Höhe des anteiligen Betrages GeT Cameras Rechnung für die mitverarbeitete Vorbehaltsware schon jetzt an GeT Cameras abgetreten. Solange der Abnehmer seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung an GeT Cameras ordnungsgemäß nachkommt, darf er über die in GeT Cameras Eigentum stehende Ware im ordentlichen Geschäftsgang verfügen und die an GeT Cameras abgetretenen Forderungen selbst einziehen. Bei Zahlungsverzug oder begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Abnehmers sind wir berechtigt, die abgetretenen Forderungen einzuziehen und die Vorbehaltsware zurückzunehmen. Scheck-/Wechselzahlungen gelten erst nach Einlösung der Wechsel durch den Abnehmer als Erfüllung. Hinsichtlich der Vereinbarung von Eigentumsvorbehaltsrechten gilt ausschließlich deutsches Recht."
  Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen sind aus dem Niederländischen übersetzt. Im Falle von Unstimmigkeiten oder Streitigkeiten über die Auslegung des deutsche Textes ist der niederländische Text verbindlich.